دكتر محمدرضا صفاريان

دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي مكانيك - حرارت و سيالات و تبديل انرژي

برنامه هفتگي

 

ساعت کلاس

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

روزهای هفته

شنبه

مشاوره

تحليل سيستم­های انرژی

 

مشاوره

ترموديناميک 2

 

ترمو پيشرفته (کشاورزي)

مشاوره

یکشنبه

مشاوره

مشاوره

 

مشاوره

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

مشاوره

جلسه گروه

 

مشاوره

ترموديناميک 2

 

ترمو پيشرفته (کشاورزي)

 

 

سه شنبه

تحليل سيستم­های انرژی

مشاوره

 

مشاوره

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

مشاوره و ارائه گزارش هفتگي دانشجويان ارشد و دکترا

 

مشاوره

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ترمودینامیک پیشرفته

آخرین مهلت تحویل پروژه درس ترمودینامیک پیشرفته چهارشنبه ۱۵ مهر می‌باشد

+ نوشته شده در شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۴ساعت ۹:۶ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم جبراني ترموديناميک 2

شماره دانشجويي ميان ترم جبراني
860801
9056001
8956003
9057201 1
9056003
8956006 2
9056004 1.75
9056005
9056006
9056007
9057204 1
9056009
9056010
8957206 0.5
9056012
8856504
9056013 1.5
9056015
880812 2
9056016
8977713 1.25
9056019
8957225 0.75
8956022 1.25
8956051 1.875
9056020 1.375
8977726 2
9056033 1
9056021 1.25
9077719 0.875
8856403 0
8956025 1.25
8957215 0.75
9057207
9056026 1.25
9057210 1.5
9057211 1.75
9056027 1.875
9077717 1.5
8956033 1.75
9056030
9099785
880623 0.625
8957221
9056031
9057213 1.5
9056032
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۳:۴ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ترموديناميک 2

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2) بخش دوم ميان ترم (6) بايان ترم (10) تست (2) تمرين (1) حضور (1) مجموع (20)
860801 0.875 4.5 2.5 1.25 1 1 11.1
9056001 0.375 4.75 7.5 1.25 1 0.7 15.6
8956003 0.45 3.25 5 0.6 1 1 11.3
9057201 0.525 2 0 1.25 1 1 5.8
9056003 0.25 4 1.5 1 0.92 1 8.7
8956006 0.6375 1 5.5 1.5 1 1 10.6
9056004 0.1 2.75 7 1.35 1 1 13.2
9056005 0.2 4 4 1.5 1 1 11.7
9056006 0.8 5.5 9.5 1.5 1 1 19.3
9056007 0.2 3.5 8 1 0.88 1 14.6
9057204 0 3 0.5 1.25 0.76 1 6.5
9056009 0.2 4.75 4.5 1.5 1 1 13.0
9056010 0.575 3.75 3 0.85 0.92 1 10.1
8957206 0.7625 1.5 2 1.3 0.96 1 7.5
9056012 0 3.5 4 1.35 1 1 10.9
8856504 0.25 3.75 1.25 0.75 0.96 1 8.0
9056013 0.1625 1.5 5.5 1.05 1 0.8 10.0
9056015 0.2125 4.25 5 0.85 0.92 1 12.2
880812 0.5 0 1.5 0.85 1 1 4.9
9056016 0.6 5 2.75 0.8 1 1 11.2
8977713 0.825 1 1.5 0.35 1 1 5.7
9056019 0.4 4.25 1.5 1.5 0.96 1 9.6
8957225 1.0625 2 1 0.5 0.88 1 6.4
8956022 1.375 0.25 1 0.5 0.76 1 4.9
8956051 0.45 1 1.5 0.85 1 1 5.8
9056020 0.2125 2.25 1.25 1 1 1 6.7
8977726 0.625 2.5 4 1.2 1 1 10.3
9056033 0.675 1.25 3.5 0.85 1 1 8.3
9056021 0.3 2 2.25 0.6 0.96 1 7.1
9077719 0.4 0.5 2 0.75 1 0.5 5.2
8856403 1.0625 2.5 1 0.55 0.88 1 7.0
8956025 0.3 0.25 2.5 0.35 1 1 5.4
8957215 0.35 2.25 3.5 0.65 1 0.9 8.7
9057207 0 4.25 4.5 0.9 0.92 1 11.6
9056026 0.3 0.5 2.5 1.35 1 1 6.7
9057210 0.25 2.75 1.25 1 1 1 7.3
9057211 0.233 1.75 3.75 0.9 0.92 1 8.6
9056027 0.1 1.5 1.75 0.75 0.96 1 6.1
9077717 0.775 1.75 2.5 0.1 1 1 7.1
8956033 0.2 2 1.5 0.7 1 1 6.4
9056030 0.7 4.75 6.25 1.5 0.92 1 15.1
9099785 0.4 4.25 5.25 0.75 0.84 1 12.5
880623 0.675 3 2 0.55 0.28 1 7.5
8957221 0.7875 3.5 2.25 1.05 1 1 9.6
9056031 0.35 5.25 1.25 1.5 0.96 1 10.3
9057213 0.13 1 0.75 1.55 1 1 5.4
9056032 0.975 4.75 7.5 1.25 1 1 16.5
+ نوشته شده در جمعه ۱۱ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۱:۴۶ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات اصلاح شده کارگاه ماشين ابزار

فرمول اصلاح شد. نمره ارائه بر ماکزيمم نمره تقسيم و در پنج ضرب شد. همچنين نمره آزمون به همين ترتيب. نمرات مثبتي هم که اضافه داده شده بودند بر 3 تقسيم شدند. لطفا ديگر اعتراض نفرماييد.

880604 17.4
880805 16.7
8956015 19.3
8957206 18.2
8756403 16.3
8956017 17.6
9056016 19.1
8957214 18.3
8957225 18.7
8956024 18.3
8856508 18.1
8956050 17.6
9077717 18.1
8956037 18.8


+ نوشته شده در یکشنبه ۶ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۳:۵۷ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهايي ترمو 2

پايان ترم ترمو 2 در حال تصحيح شدن ميباشد که انشالله نتايج تا جمعه شب اعلام خواهند شد.

+ نوشته شده در شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۲:۳۰ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهائي کارگاه ماشين ابزار

 به علت اعتراض همه دانشجوها به نمره غير از 19 تا 20 نمرات حدف شدند. نمرات نهايي با تجديد نظر  فقط در سامانه ثبت نهايي خواهند شد.
+ نوشته شده در شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۳:۳۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات پايان ترم محاسبات عددی

شماره دانشجويي ميان ترم (8) پايان ترم (10) تکليف (1) حضور (1) مجموع (20)
860801 7.5 6.5 0.73 1 15.7
9117204 3.5 2.4 0.87 1 7.8
9056003 5.5 9.05 0.67 1 16.2
880203 8 7 0.73 1 16.7
910205 0 6.75 1.00 0.7 8.5
8956705 3.9 9.5 0.53 0.8 14.7
9117207 4.5 5.5 1.00 1 12.0
9157214 4.9 7.4 0.87 1 14.2
9050603 5.25 2.15 0.40 1 8.8
9017205 3 0 0.20 0.1 3.3
9117208 2.5 5 0.87 1 9.4
9156706 6 6.4 1.00 1 14.4
8957206 5 1.95 0.87 1 8.8
880209 7 8 0.07 0.4 15.5
8956104 6.5 0.75 0.73 0.8 8.8
9056607 4.15 2.4 1.00 1 8.6
9056014 5 3.6 0.53 0.9 10.0
9117213 5.5 6.15 1.00 1 13.7
9117308 3.3 3.9 1.00 1 9.2
9117309 3 8.25 0.20 1 12.5
910216 5 6 0.60 0.5 12.1
9156014 8 8.6 0.73 1 18.3
880240 8 7.55 1.00 1 17.6
9156712 7 10 1.00 1 19.0
9156713 6 8.75 0.93 1 16.7
9156714 4.5 3.4 1.00 0.6 9.5
870812 2.95 5.3 1.00 1 10.3
8956807 8 5 0.47 1 14.5
9156719 6.25 9.5 0.93 1 17.7
890220 8 5.9 0.93 1 15.8
9156721 5.5 8.3 0.93 1 15.7
9117315 2 4 0.27 1 7.3
9117316 3.5 10 1.00 1 15.5
8956809 6.25 5.6 0.93 1 13.8
9117220 6 4.4 0.93 1 12.3
9056026 7.25 4.5 0.87 1 13.6
9057210 6 5.4 1.00 1 13.4
8750625 3.3 0 0.73 0.4 4.4
9117223 5 8 0.20 1 14.2
880230 5.6 5.9 0.80 0 12.3
8977737 3.05 2.75 0.47 0.4 6.7
8956221 7.5 2.4 0.60 0.6 11.1
8856809 3.5 9 0.20 1 13.7
880234 8 3.7 1.00 1 13.7
9017324 3.8 4.5 0.73 1 10.0
9117322 5.75 3.4 0.20 0.6 10.0
9017322 3.5 2.15 1.00 1 7.7
8956113 4.5 3.45 0.87 1 9.8
+ نوشته شده در جمعه ۲۷ دی۱۳۹۲ساعت ۲۲:۳۷ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پايان ترم ترموديناميک 2

اطلاعيه مهم: دانشجويان درس ترموديناميک 2 که ستاره دار هستند ميتوانند بخش ميان ترم را در روز 30 دي ساعت 10:30 امتحان دهند. لطفا اطلاع رساني به ساير دانشجويان صورت گيرد.

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۲ دی۱۳۹۲ساعت ۱۰:۲۶ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم ترمو 2

بخش ميان ترم براي دانشجوياني که ستاره دارند حذف نخواهد شد و اين دانشجويان لازم است تا به يک مسئله اضافه در بخش دوم آزمون پايان ترم پاسخ دهند. بخش اول پايان ترم که شامل 10 سئوال تستي ميباشد براي همه دانشجويان و از کل مطالب درس داده شده است.

ملاک ستاره دار بودن دانشجويان فقط نمره نبوده و تشخيص عدم يادگيري از سوي اينجانب بوده است و قابل اعتراض نيست.

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2) بخش دوم ميان ترم (6)
9056006 0.8 5.5
9056031 0.35 5.25
9056016 0.6 5
9056009 0.2 4.75
9056032 0.975 4.75
860801 0.875 4.5
9056001 0.375 4.25
9056015 0.2125 4.25
9056019 0.4 4.25
9057207 0 4.25
9056030 0.7 4.25
9099785 0.4 4.25
9056003 0.25 4
9056005 0.2 4
8856504 0.25 3.75
9056007 0.2 3.5 *
9056010 0.575 3.5
9056012 0 3.5
8957221 0.7875 3.5
8956003 0.45 3.25
9057204 0 3 *
880623 0.675 3 *
9057210 0.25 2.75 *
8977726 0.625 2.5
8856403 1.0625 2.5 *
9056020 0.2125 2.25 *
8957215 0.35 2.25 *
9057201 0.525 2 *
8957225 1.0625 2 *
9056021 0.3 2 *
8956033 0.2 2 *
9056004 0.1 1.75 *
9057211 0.233 1.75 *
9077717 0.775 1.75 *
8957206 0.7625 1.5 *
9056013 0.1625 1.5 *
9056027 0.1 1.5 *
9056033 0.675 1.25 *
8956006 0.6375 1 *
8977713 0.825 1 *
8956051 0.45 1 *
9057213 0.13 1 *
9077719 0.4 0.5 *
9056026 0.3 0.5 *
9077724 1.0875 0.5 *
8956022 1.375 0.25 *
8956025 0.3 0.25 *
880812 0.5 0 *

+ نوشته شده در یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ساعت ۲۱:۱۷ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم

با عرض پوزش از دانشجويان عزيز. فرايند تصحيح اوراق بسيار بيشتر از آن چيزي که متصور ميشد به طول خواهد انجاميد. انشالله سعي ميشود تا پايان هفته جاري نمرات ميان ترم ترم 2 اعلام شوند و پس از آن اوراق ميان ترم محاسبات تصحيح خواهند شد.

+ نوشته شده در جمعه ۶ دی۱۳۹۲ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

کارگاه ماشين ابزار

جزوه کارگاه ماشين ابزار

آزمون بصورت تستي در روز سه شنبه 3 دي ساعت 13 در سمعي بصري 2 برگزار ميگردد

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۷ آذر۱۳۹۲ساعت ۱۹:۵۸ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه

دانشجويان درس طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه ميتواند مراجع مفيد جهت اين درس را از اين بخش دانلود نمايند

Refrigeration and Air-Conditioning Third editionA. R. Trott and T. Welch

اصول کار با کمپرسورهای رفت و برگشتی

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۱ساعت ۱۰:۳۱ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

توصيه به دانشجويان ترموديناميک 2 در نيمسال جديد

جهت موفقت در اين درس لازم است تا به اندازه کافي تمرين حل کنيد. حداقل 100 تمرين قبل از هر آزمون توصيه مي شود. لازم است تا تمرين ها را خودتان حل کنيد و نه اينکه حل را جلويتان بگذاريد و تمرين حل شده را ياد بگيريد. فقط در مواردي به حل مراجعه کنيد که هيچ راهي به ذهنتان نمي رسد در اينصورت فقط يک نگاه به حل بيندازيد. در هنگام حل تمرين دقت کافي داشته باشيد گوئي که سر جلسه آزمون هستيد ولي نيازي نيست سرعت عمل بالائي مانند آزمون داشته باشيد. تمرين را تا آخر حل کنيد و به اين نکته که اينطور و اينطور خواهد شد و جواب بدست خواهد آمد اکتفا نکنيد. تکاليف را خودتان حل کنيد و به موقع تحويل دهيد. نگذاريد مطالب درسي جمع شوند و هر هفته خود را به روز کنيد.

اين روش فقط مختص موفقيت در اين درس نيست و براي سائر دروس هم جواب خواهد داد.

+ نوشته شده در جمعه ۶ بهمن۱۳۹۱ساعت ۱۹:۱۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مهندسي مکانيک

مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مهندسي مکانيک
+ نوشته شده در شنبه ۹ دی۱۳۹۱ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

محاسبه تخمینی بار سرمایشی ساختمان بصورت آنلاين

محاسبه تخمینی بار سرمایشی ساختمان بصورت آنلاين
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۱۹:۴۰ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

معرفي تجهيزات تهويه مطبوع:

در اين پست تجهيزات تهويه مطبوع معرفي ميگردد. جهت مشاهد ادامه مطلب را ببينيد:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۱۸:۱۰ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

9 کتاب و مرجع مفيد جهت دروس تبريد و سردخانه، تهويه مطبوع و تاسيسات مکانيکي

لينک دانلود از سايت شرکت آب و آتش سپاهان
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۱۲:۲۶ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پروژه درس حرارات مرکزي و تهويه مطبوع

 دانلود فايل پروژه نسخه بتا 1


- پسورد فايل شماره کلاس مي باشد.

- دانشجويان لازم است تا اسامي گروه خود را به همراه شهر انتخابي در بخش نظرات اعلام نمايند. شهرهاي تکراري تائيد نخواهند شد و نظرات تائيد نشده فاقد اعتبار خواهند بود. از ارسال نظر بصورت خصوصي در اين مورد جدا خودداري نمائيد ( نظرات خصوصي قابليت تائيد و نمايش را ندارند)

- ممکن است با توجه به سئوالات دانشجويان جزئيات بيشتري به پروژه اضافه شود و نسخه هاي کامل تر بعدا جهت دانلود ارائه گردند.

- جهت رفاه حال دانشجويان گروه هاي سه نفري نيز قابل قبول هستند. دانشجوياني که قبلا گروه 2 نفري ثبت نموده اند ميتوانند نفر سومي را نيز به ليست خود اضافه کنند. جهت اين امر لازم است تا اسامي هر سه نفر مجددا در نظرات ثبت شوند.

+ نوشته شده در جمعه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۱۱:۳۷ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پروژه درس تاسيسات مکانيکي (عمران و معماري)

مراحل انجام پروژه:

1-     يک پلان ساختمان انتخاب نمائيد. مساحت زير بنا هر طبقه بايد حدود 100 متر مربع باشد. تعداد طبقات در نظر گرفته شده جهت انجام پروژه بايد با تعداد نفرات گروه يکسان باشد.

2-     يک کپي A4 از پلان ساختمان جهت تاييد به اينجانب تحويل دهيد. شهر انتخابي به هنگام تحويل کپي مشخص شده به همراه نفرات گروه بر روي کپي درج مي­شود.

3-     درصورتيکه جزئيات پلان در دسترس نباشد مي­توانيد از اطلاعات زير استفاده نمائيد:

-          پنجره ها قاب فلزي با دو لايه شيشه ساده به فاصله نيم اينچ و کرکره داخلي

-          دربهاي خروجي: فلزي ضد سرقت

-          کف: بتن به ضخامت 6 اينچ و موازئيک به ضخامت نيم اينچ

-          سقف:بتن به ضخامت 6 اينچ بدون عايق کاري با پلاستر گچ از داخل

-          ديوارهاي خارجي: آجر معمولي به ضخامت 12 اينچ، از بيرون يک لايه 4 اينچ آجر نما و از داخل 2 اينچ پلاستر گچ

-          ديوارهاي داخلي: ديوار پيش ساخته از جنس مقواي فيبري به ضخامت 3 اينچ با روکش فلزي.

-          روشنائي: لامپ کم مصرف

-          وسائل آشپزخانه: کامل ( ماشين لباسشوئي و ظرفشوئي، اجاق گاز، مايکرو ويو، يخچال، فريزر)

-          دستشوئي و حمام و آشپزخانه داراي تهويه

موارد خواسته شد:

محاسبه بار حرارتي و برودتي به تفکيک هر اتاق

طراحي سيستم فن کويل (جهت استفاده هم در تابستان و هم در زمستان)

انتخاب ديگ و چيلير و ساير متعلقات

طراحي سيستم لوله کشي

 

سئوالات خود را در بخش نظرات مطرح نمائيد. ممکن است در آينده با توجه به سئوالات شما جزئيات بيشتري به مطالب فوق اضافه گردد.
+ نوشته شده در شنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نرم افزار جداول ترموديناميکي

http://www.mediafire.com/file/ph867wfc7rsgnsh/CATT2.rar

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۰ساعت ۱۹:۴۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پايان نامه کارشناسي

  براي انجام پايان نامه موارد زير ضروري است و عدم انجام هر مورد منجر به کسر نمره خواهد شد.

1- تعيين موضوع ( که الحمدلله همه اين مورد رو انجام ميدند)

2- جستجو جهت مقاله، کتاب، گزارش و پايان نامه هاي ديگران که اين آخري چندان توصيه نميشه.

3- مراجعه مستمر (حداقل ماهي يکبار) جهت ارائه گزارش شفاهي و بررسي روند ادامه کار (مثلا مراجعي رو که پيدا کرديد بياريد نشون بديد محاسباتي رو که انجام داديد نتايجش رو بياريد و نشون بديد تا در مورد ادامه کار صحبت کنيم).

4- تهيه پيش نويس پايان نامه پس از اتمام کار ( حداقل يک ماه قبل از آخرين فرصتي که آموزش جهت رد شدن نمره تعيين کرده)

5- انجام اصلاحات پيش نويس تا زمانيکه پايان نامه مورد تائيد قرار بگيره.

6- درج اطلاعيه جهت حضور دانشجويان در جلسه دفاع حداقل يک سه روز قبل از دفاع 

7- تهيه پاورپوينت و دفاع از پايان نامه

پيشنهاد تشويقي: در صورت استخراج مقاله از پايان نامه نمره مثبت قابل توجهي به پايان نامه تعلق خواهد گرفت

+ نوشته شده در چهارشنبه ۷ دی۱۳۹۰ساعت ۱۸:۴۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

فرترن در یک نگاه

http://www.ccsofts.com/Fortran%2090.pdf

+ نوشته شده در شنبه ۴ دی۱۳۸۹ساعت ۱۱:۵۰ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

کتاب آموزشی فرترن 90

Introduction to Fortran 90

An introduction Course for

Novice Programmers

Student Notes

Rob Davies

http://www.mediafire.com/?2cs0q9ct3t8zdsb

+ نوشته شده در سه شنبه ۴ آبان۱۳۸۹ساعت ۷:۴۴ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ترمودینامیک سنجل ویرایش پنجم

كتاب:

http://www.mediafire.com/?q148wcr4qv9u14a

جداول ترموديناميكي:

http://www.mediafire.com/?5ub2w0b9918srao

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۱ مهر۱۳۸۹ساعت ۹:۱۶ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نرم افزار EES

 دانشجویان درس ترمودینامیک ۲ جهت انجام پروژه درسی خود میتوانند نرم افزار EES را از این آدرس دانلود کنند.

http://www.mediafire.com/?ukh02slnbx79mqd

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۴ مهر۱۳۸۹ساعت ۱۰:۱۱ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

<-BlogAbout->