دكتر محمدرضا صفاريان

دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي مكانيك - حرارت و سيالات و تبديل انرژي

ساعات حضور

شنبه 4 بهمن تا چهارشنبه 8 بهمن ساعت 8 الي 14

+ نوشته شده در چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 10:32 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ترموديناميک 2 تا به اين لحظه

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2) بخش دوم ميان ترم (6) بخش اول پايان ترم (2) بخش دوم پايان ترم (10) ميان ترم دوم (6) بازديد(1) تکليف (1) حضور(1) مجموع 
9156001 0.55 1.25 1.3 6 3.48 0.5 1 1 12.7
9156002 0.75 3 1.25 2 3 0.5 1 1 9.5
9156004 1.35 2.5 1.4 5.25 4.14   1 1 13.3
9056008 0.5 1 1.1 2.25 3.84   1 1 8.3
9156007 0.65 1.5 1.3 6.5 4.02 0.5 1 1 13.7
9057214 0.65 2.25 1.1 1.5     0.36 0 5.9
9156009 1.2 3.5 1.1 5   1 0.88 1 13.7
9156010 0.9 2 0.95 5 4.44   1 1 12.1
9056014 1.25 0.25 0.3 2.25 3.48 0.5 0.96 0.8 7.9
9156014 1.2 5 1.85 9     1 0.6 18.7
9157218 0.9 2 0.95 2.5 1.08 0.5 1 1 8.9
9156017 0.8 1.75 0.6 5 2.94 0.5 1 1 11.2
9099763 0.6 0.25 0.75 5.5 1.68 0.5 1 1 10.3
9157205 0.7 1 1.1 2.5 3.3 0.5 1 1 9.0
9056025 1.05 2.5 1.8 4.75   0.5 0.56 1.2 12.4
9156033 1.35 2 1.4 7 1.56 0.5 1 1 14.3
9199755 0.95 1.5 1.25 3.75 1.74 0.5 0.88 1 10.0
9156023 0.9 1.75 1.6 5 5.88   0.88 0.8 13.0
9156024 1.1 3.25 1.35 5.5 3.84 0.5 1 1 14.0
8956035 0.9 1 0.95 4.25 1.62 0.5 1 1 9.9
9177717 1.15 2.5 1.3 8.75 5.76 0.5 0.88 1 17.7
9056028 1 1.75 1.15 6.5   0.5 0.84 0.9 12.6
9177727 0.9 1.25 1.35 7 5.64 0.5 1 0.5 14.7
9156026 1.1 0 1.1 4.75 5.7   1 0 10.8
9156030 1 0 1.2 4.75 4.68 0.5 1 1 11.8
9177702 0.7 0.5 1.45 2.5 2.28 1 1 1 9.0
9157212 1.1 1 1.5 7 5.16 0.5 1 0.9 15.1
9156031 1.2 2.75 1.55 5.75 5.64 0.5 1 0.8 15.0

نمرات نهائي وارد سامانه شدند.

+ نوشته شده در یکشنبه 28 دی1393ساعت 11:4 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پايان ترم ترمو 2 بخش اول

شماره دانشجويي بخش اول پايان ترم (2)
9156001 1.3
9156002 1.25
9156004 1.4
9056008 1.1
9156007 1.3
9057214 1.1
9156009 1.1
9156010 0.95
9056014 0.3
9156014 1.85
9157218 0.95
9156017 0.6
9099763 0.75
9157205 1.1
9056025 1.8
9156033 1.4
9199755 1.25
9156023 1.6
9156024 1.35
8956035 0.95
9177717 1.3
9056028 1.15
9177727 1.35
9156026 1.1
9156030 1.2
9177702 1.45
9157212 1.5
9156031 1.55
+ نوشته شده در جمعه 26 دی1393ساعت 10:51 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات پايان ترم تحليل سيستمهاي انرژي

شماره دانشجويي پايان ترم (11)
9382501 9
9382502 9.25
9382503 8.5
9382504 7.75
9382505 8.75
9382506 5.25
9382507 9
+ نوشته شده در یکشنبه 21 دی1393ساعت 11:59 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهائي آزمايشگاه ترموديناميک

شماره دانشجويي نمره نهائي
8957205 16.2
9056010 17.4
9057205 17.2
9056027 17.5
9199755 13.2
8956033 16.5
9057212 15.4
+ نوشته شده در یکشنبه 14 دی1393ساعت 10:23 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

بازيد از تاسيسات بيمارستان شرکت نفت

بازيد روز پنجشنبه از تاسيسات بيمارستان شرکت نفت کنسل شده و به روز شنبه ساعت 10 موکول شده است. اطلاعات تکميلي به زودي اعلام خواهد شد

+ نوشته شده در چهارشنبه 3 دی1393ساعت 5:39 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم ترمو 2 بخش دوم

شماره دانشجويي بخش دوم ميان ترم (6)
9156001 1.25
9156002 3
880604 1.25
9156004 2.5
9056008 1
9156007 1.5
9057214 2.25
9156009 3.5
9156010 2
9056014 0.25
9156014 5
9157218 2
9156017 0.75
9099763 0.25
9157205 1
9056025 2.25
9156033 2
9199755 1.5
9156023 1.75
9156024 3.25
8956035 1
9177717 2.5
9056028 1.75
9177727 1.25
9156026 0
9156030 0
9177702 0.5
9157212 1
9156031 2.75
+ نوشته شده در یکشنبه 23 آذر1393ساعت 10:38 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ميان ترم تحليل سيستمهاي انرژي

شماره دانشجويي ميان ترم (5)
9382501 4.2
9382502 3.75
9382503 3.95
9382504 4.6
9382505 4.4
9382506 4
9382507 4.6
+ نوشته شده در شنبه 8 آذر1393ساعت 3:24 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ميان ترم ترموديناميک 2

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2)
9156001 0.55
9156002 0.75
880604 0.6
9156004 1.35
9056008 0.5
9156007 0.65
9057214 0.65
9156009 1.2
9156010 0.9
9056014 1.25
9156014 1.2
9157218 0.9
9156017 0.8
9099763 0.6
9157205 0.7
9056025 1
9156033 1.35
9199755 0.95
9156023 0.9
9156024 1.1
8956035 0.9
9177717 1.15
9056028 1
9177727 0.9
9156026 1.1
9156030 1
9177702 0.7
9157212 1.1
9156031 1.2
+ نوشته شده در شنبه 8 آذر1393ساعت 3:18 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

شروع کلاسها

با توجه به استقبال دانشجو ها کلاسهاي اينجانب به غير از آزمايشگاه ترموديناميک از روز شنبه 29 شهريور تشکيل خواهند شد. کلاس سيال غيرنيوتني استثنا از روز سه شنبه تشکيل خواهد شد.

+ نوشته شده در شنبه 29 شهریور1393ساعت 11:18 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهائي ترموديناميک پيشرفته

نمرات نهائي ترموديناميک پيشرفته وارد سامانه شدند.

نيم نمره بابت کنفرانس به دانشجويان شرکت کننده در کنفرانس  اضافه شده است.

مطابق برنامه آموزش مهلت ثبت نهائي نمرات ساعت 23:59:59  روز 19 شهريور ميباشد بنابراين نمرات ساعت 23 روز 19 شهريور ثبت نهائي خواهند شد.

اعتراضات جمع آوري شده و روز 19 شهريور بررسي خواهند شد و در صورت اشتباه، تغييرات در نمره نهائي لحاظ خواهند شد.

جهت اعتراض فقط در وبلاگ کامنت بگذاريد.

+ نوشته شده در شنبه 15 شهریور1393ساعت 6:23 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات پايان ترم ترموديناميک پيشرفته و تکليف

شماره دانشجويي پايان ترم (6) تکليف (2)
9124905 3 1.6
9224801 0.75 2
9224802 2 1.7
9224804 1.75 2
9143107 4 2
9224806 2 2
9143106 2.75 2
9224807 3.25 2
9224820 2 2
9224809 3 2
9224810 2.5 2
9224811 3.5 2
9224813 2.25 2
9224814 2.5 1.9
9224815 2.25 2
9224906 1.75 2
9224903 2 1.2
9224904 3.5 2
9243105 3 2
9224817 4 2
9124816 3.25 2
9224818 2 2
9243106 3.25 1
+ نوشته شده در شنبه 15 شهریور1393ساعت 0:8 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ميان ترم دوم ترموديناميک پيشرفته

شماره دانشجويي ميان ترم دوم (5)
9124905 5
9224801 4
9224802 3
9224804 4
9143107 5
9224806 5
9143106 4.25
9224807 3
9224820 4.5
9224809 4.25
9224810 4.5
9224811 4.25
9224813 5
9224814 3.5
9224815 3.25
9224906 4.25
9224903 1.75
9224904 2.5
9243105 5
9224817 3.75
9124816 5
9224818 4
9243106 5
+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور1393ساعت 10:32 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ترموديناميک پيشرفته

نمرات نهائي ترموديناميک پيشرفته شنبه 15 شهريور   در سامانه ثبت موقت خواهند شد. نمرات 3 روز بعد ثبت نهائي خواهند شد و با توجه به اينکه هيچ يک از دانشجوياني که پروژه ويژه داشته اند گزارش دومي تحويل نداده اند موضوع پروژه ويژه به طور کامل منتفي است.

+ نوشته شده در چهارشنبه 12 شهریور1393ساعت 12:55 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

اطلاعيه در مورد پروژه درس ترموديناميک پيشرفته

دانشجوياني که پروژه آنها Ok نشده حداکثر تا ساعت 24 روز سوم مرداد فرصت دارند پروژه يا گزارش پيشرفت خود را ارسال نمايند در غير اينصورت نمره صفر به پروژه آنها تعلق ميگيرد.

+ نوشته شده در پنجشنبه 2 مرداد1393ساعت 4:30 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

اطلاعيه در مورد پروژه درس ترموديناميک پيشرفته

آخرين مهلت تحويل پروژه 31 تير ميباشد و درصورت عدم تحويل پروژه تا اين تاريخ نمره صفر به پروژه تعلق ميگيرد.

همچنين دانشجوياني که قصد تهيه مقاله از کار خود را دارند بايد تا همين تاريخ گزارش مفصل پيشرفت کار خود را ارسال نمايند در غير اينصورت نمره صفر به پروژه آنها تعلق خواهد گرفت. ادامه کار در صورت تاييد گزارش پيشرفت است و در صورت عدم تائيد 3 روز فرصت دارند تا پروژه خور را بصورت عادي تحويل دهند.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 تیر1393ساعت 4:12 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات پايان ترم تبريد و سردخانه

شماره دانشجويي پايان ترم بخش اول (4) پايان ترم بخش دوم (10)
880801 3 6.25
8956003 2.3 6
8956004 1.5 5.75
8956005 2 5.5
8956006 1.7 6
8957202 2.4 5.5
8956008 2.4 6
9299748 2.1 5.5
8856503 2.1 5.25
8956009 2.6 6
8956015 3.6 7
8957207 1.9 5.5
8956016 1.8 5
880811 3.9 9.25
8856505 2.4 7
860807 1.8 4
8957211 2.2 5
880816 1.6 6
870812 2.9 4.5
8956024 2.6 5.5
8856506 2.6 5
8956026 2.3 6
8956028 2.3 5.5
8957227 2 7.25
8956030 2.3 6.75
8956031 2.3 9
8956050 1.8 5.75
880821 2.7 7.5
8957218 1.6 6.5
8956049 2.7 6.5
880827 2.8 6
8957222 2 5
8956046 2.7 9

نمرات نهائي با احتساب پروژه، حضور، بازديد، کنفرانس و  فولاد وارد سامانه شدند. درصورتيکه نسبت به نمره خود اعتراض داريد تا ساعت 14 روز دوشنبه 16 تير اعتراض خود را در سامانه ثبت نمائيد.

لازم به توضيح است که سئوال اول پايان ترم 4 نمره و بقيه سئوالات 2 نمره داشته اند

+ نوشته شده در شنبه 14 تیر1393ساعت 3:14 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

تبريد و سردخانه

ضمن التماس دعا و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات 

با عرض پوزش از دانشجويان اين درس به علت شروع ماه مبارک رمضان، به اطلاع ميرسانم که  تصحيح اوراق امتحاني اين درس بسيار کند پيش ميرود و انشالله سعي بر آن است تا نمرات نهائي تا روز شنبه 14 تير مشخص شوند.

+ نوشته شده در سه شنبه 10 تیر1393ساعت 2:8 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

تبريد و سردخانه

مهلت تحويل پروژه درس تبريد و سردخانه تا 8 تير تمديد شد

+ نوشته شده در سه شنبه 3 تیر1393ساعت 5:22 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم اول ترموديناميک پيشرفته

شماره دانشجويي ميان ترم اول (4)
9124905 2.75
9224801 1.75
9224802 2.25
9224804 2.5
9143107 2.5
9224806 3.5
9143106 2.5
9224807 2.25
9224820 1.25
9224809 2.25
9224810 4
9224811 4
9224813 1.75
9224814 1.5
9224815 2.25
9224906 4
9224903 0.75
9224904 2.25
9243105 1.5
9224817 4
9124816 3.5
9224818 1.75
9243106 2.25

لطفا اعتراض خود را از طريق ثبت نظر اعلام نماييد. نتايج رسيدگي به اعتراضات ( افزايش و يا حتي کاهش نمره احتمالي) فقط در نمره نهائي لحاظ خواهند شد.

اطلاعيه در مورد پروژه درس ترموديناميک پيشرفته: آخرين مهلت انتخاب پروژه و تحويل مقاله هاي انتخابي جهت انجام پروژه 12 تير ميباشد. مهلت تحويل پروژه نيز 22 تير است.

+ نوشته شده در جمعه 23 خرداد1393ساعت 2:30 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

بازدید از سردخانه کارون

بازدید از سردخانه کارون روز سه شنبه  ۱۶ اردیبهشت ساعت ۸ الی ۹ و نیم انجام خواهد گرفت. حضور دانشجویان درس تبرید الزامی است

آدرس سردخانه: گلستان انتهاي خيابان اسفند

طول جغرافيايي: 31.28435

عرض جعرافيائي: 48.65604

https://www.google.com/maps/@31.2842159,48.6564142,171m/data=!3m1!1e3

+ نوشته شده در یکشنبه 14 اردیبهشت1393ساعت 9:45 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه

دانشجويان درس طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه ميتواند مراجع مفيد جهت اين درس را از اين بخش دانلود نمايند

Refrigeration and Air-Conditioning Third editionA. R. Trott and T. Welch

اصول کار با کمپرسورهای رفت و برگشتی

+ نوشته شده در سه شنبه 15 اسفند1391ساعت 10:31 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

توصيه به دانشجويان ترموديناميک 2 در نيمسال جديد

جهت موفقت در اين درس لازم است تا به اندازه کافي تمرين حل کنيد. حداقل 100 تمرين قبل از هر آزمون توصيه مي شود. لازم است تا تمرين ها را خودتان حل کنيد و نه اينکه حل را جلويتان بگذاريد و تمرين حل شده را ياد بگيريد. فقط در مواردي به حل مراجعه کنيد که هيچ راهي به ذهنتان نمي رسد در اينصورت فقط يک نگاه به حل بيندازيد. در هنگام حل تمرين دقت کافي داشته باشيد گوئي که سر جلسه آزمون هستيد ولي نيازي نيست سرعت عمل بالائي مانند آزمون داشته باشيد. تمرين را تا آخر حل کنيد و به اين نکته که اينطور و اينطور خواهد شد و جواب بدست خواهد آمد اکتفا نکنيد. تکاليف را خودتان حل کنيد و به موقع تحويل دهيد. نگذاريد مطالب درسي جمع شوند و هر هفته خود را به روز کنيد.

اين روش فقط مختص موفقيت در اين درس نيست و براي سائر دروس هم جواب خواهد داد.

+ نوشته شده در جمعه 6 بهمن1391ساعت 7:11 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مهندسي مکانيک

مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مهندسي مکانيک
+ نوشته شده در شنبه 9 دی1391ساعت 12:21 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

محاسبه تخمینی بار سرمایشی ساختمان بصورت آنلاين

محاسبه تخمینی بار سرمایشی ساختمان بصورت آنلاين
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت1391ساعت 7:40 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

معرفي تجهيزات تهويه مطبوع:

در اين پست تجهيزات تهويه مطبوع معرفي ميگردد. جهت مشاهد ادامه مطلب را ببينيد:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه 20 اردیبهشت1391ساعت 6:10 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

9 کتاب و مرجع مفيد جهت دروس تبريد و سردخانه، تهويه مطبوع و تاسيسات مکانيکي

لينک دانلود از سايت شرکت آب و آتش سپاهان
+ نوشته شده در چهارشنبه 20 اردیبهشت1391ساعت 12:26 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پروژه درس حرارات مرکزي و تهويه مطبوع

 دانلود فايل پروژه نسخه بتا 1


- پسورد فايل شماره کلاس مي باشد.

- دانشجويان لازم است تا اسامي گروه خود را به همراه شهر انتخابي در بخش نظرات اعلام نمايند. شهرهاي تکراري تائيد نخواهند شد و نظرات تائيد نشده فاقد اعتبار خواهند بود. از ارسال نظر بصورت خصوصي در اين مورد جدا خودداري نمائيد ( نظرات خصوصي قابليت تائيد و نمايش را ندارند)

- ممکن است با توجه به سئوالات دانشجويان جزئيات بيشتري به پروژه اضافه شود و نسخه هاي کامل تر بعدا جهت دانلود ارائه گردند.

- جهت رفاه حال دانشجويان گروه هاي سه نفري نيز قابل قبول هستند. دانشجوياني که قبلا گروه 2 نفري ثبت نموده اند ميتوانند نفر سومي را نيز به ليست خود اضافه کنند. جهت اين امر لازم است تا اسامي هر سه نفر مجددا در نظرات ثبت شوند.

+ نوشته شده در جمعه 15 اردیبهشت1391ساعت 11:37 قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پروژه درس تاسيسات مکانيکي (عمران و معماري)

مراحل انجام پروژه:

1-     يک پلان ساختمان انتخاب نمائيد. مساحت زير بنا هر طبقه بايد حدود 100 متر مربع باشد. تعداد طبقات در نظر گرفته شده جهت انجام پروژه بايد با تعداد نفرات گروه يکسان باشد.

2-     يک کپي A4 از پلان ساختمان جهت تاييد به اينجانب تحويل دهيد. شهر انتخابي به هنگام تحويل کپي مشخص شده به همراه نفرات گروه بر روي کپي درج مي­شود.

3-     درصورتيکه جزئيات پلان در دسترس نباشد مي­توانيد از اطلاعات زير استفاده نمائيد:

-          پنجره ها قاب فلزي با دو لايه شيشه ساده به فاصله نيم اينچ و کرکره داخلي

-          دربهاي خروجي: فلزي ضد سرقت

-          کف: بتن به ضخامت 6 اينچ و موازئيک به ضخامت نيم اينچ

-          سقف:بتن به ضخامت 6 اينچ بدون عايق کاري با پلاستر گچ از داخل

-          ديوارهاي خارجي: آجر معمولي به ضخامت 12 اينچ، از بيرون يک لايه 4 اينچ آجر نما و از داخل 2 اينچ پلاستر گچ

-          ديوارهاي داخلي: ديوار پيش ساخته از جنس مقواي فيبري به ضخامت 3 اينچ با روکش فلزي.

-          روشنائي: لامپ کم مصرف

-          وسائل آشپزخانه: کامل ( ماشين لباسشوئي و ظرفشوئي، اجاق گاز، مايکرو ويو، يخچال، فريزر)

-          دستشوئي و حمام و آشپزخانه داراي تهويه

موارد خواسته شد:

محاسبه بار حرارتي و برودتي به تفکيک هر اتاق

طراحي سيستم فن کويل (جهت استفاده هم در تابستان و هم در زمستان)

انتخاب ديگ و چيلير و ساير متعلقات

طراحي سيستم لوله کشي

 

سئوالات خود را در بخش نظرات مطرح نمائيد. ممکن است در آينده با توجه به سئوالات شما جزئيات بيشتري به مطالب فوق اضافه گردد.
+ نوشته شده در شنبه 9 اردیبهشت1391ساعت 12:30 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نرم افزار جداول ترموديناميکي

http://www.mediafire.com/file/ph867wfc7rsgnsh/CATT2.rar

+ نوشته شده در چهارشنبه 26 بهمن1390ساعت 7:41 بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

<-BlogAbout->